Starptautiskā Dzimtās valodas diena 2015

Iekļaušanās izglītības sistēmā un integrācija sabiedrībā caur zināšanu apguvi: valodai ir nozīme

Atbalsts Īrijas vidusskolu mācību programmā neiekļauto valodu zināšanu pārbaudei noslēguma eksāmenos

(Leaving Certificate Examination)

Atzīmējot UNESCO 2015.gada Starptautisko dzimtās valodas dienu „Iekļaušanās izglītības sistēmā un integrācija sabiedrībā caur zināšanu apguvi: valodai ir nozīme”, vairāku valstu vēstniecības Īrijā vēlas izmantot iespēju sekmēt dzimtās valodas lietošanu un tās apguvi izglītības sistēmā.

Starptautiskā Dzimtās valodas diena tika radīta 1999. gada UNESCO Ģenerālās konferences 30. Sesijā, pieņemot Rezolūcija par valodu daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. Kopš 2000. gada februāra Starptautisko Dzimtās valodas dienu svin katru gadu, nolūkā izcelt valodu un kultūras daudzveidības nozīmi.

Saskaņā ar UNESCO lēmumiem, pienācīgai valodas apmācībai ir fundamentāla nozīme, lai veicinātu kvalitatīvu izglītību mūža garumā un sniegtu pieeju informācijai. Tas iespējams tikai tad, ja izglītības programma paredz vismaz trīs valodu apguvi: vienai no tām noteikti jābūt dzimtajai valodai. Sakarā ar 2015.gada Starptautisko Dzimtās valodas dienu UNESCO ģenerāldirektore Irina Bokova (Irina Bokova) norāda, ka „Starptautiskā Dzimtās valodas diena ir mirklis, kad ikviens no mums var apliecināt dzimtās valodas nozīmi visās izglītības sfērās, uzlabojot mācību procesa kvalitāti un sasniedzot citādi nesasniedzamo”.

Eiropas Savienībā un Eiropā kopumā valodu mācīšanas politikā pēdējo 20 gadu laikā ir panākts ievērojams progress. Saskaņā ar Nicas līguma 149.pantu ES dalībvalstis ir apņēmušās “attīstīt Eiropas dimensiju izglītībā, jo īpaši caur visu ES dalībvalstu valodu mācīšanu un plašāku lietošanu”.

Pārmaiņas šādā virzienā ir notikušas arī Īrijā, kur pēdējos gados valodu vide ir būtiski mainījusies.

Saskaņā ar 2011. gada Īrijas tautas skaitīšanas datiem 514068 cilvēki (11% no kopējā iedzīvotāju skaita) ir minējuši, ka mājās saziņa nenotiek īru vai angļu valodās. Īrijas skolās mācās bērni no vairāk nekā 160 zemēm, tiek lietots vairāk nekā 200 valodu. Apmēram 70-75% skolēnu angļu valoda nav dzimtā valoda (Īrijas Izglītības ministrijas, 2011)

Īrijas izglītības ministre Džena Osalivana (Jan O’Sullivan, TD) atzīmē: “ Īrijas Izglītības ministrija strādā pie mūsdienīgas svešvalodu stratēģijas izveides. Es vēlos pateikties citu valstu vēstniecībām par pienesumu šim procesam. Skolēni, kas pārstāv atšķirīgu kultūras un valodas mantojumu, ļoti bagātina mūsu izglītības sistēmu. Šie cilvēki ir vērtīgi sabiedrībai kopumā.”

Dzimtās valodas dienā vairāku valstu vēstniecības ir nākušas klajā ar ierosmi sekmēt dzimtās valodas apguvi Īrijā, liekot uzsvaru uz iespēju kārtot vidusskolas svešvalodas gala eksāmenu arī valodās, kas nav iekļautas vispārējā mācību programmā. Rakstiskā eksāmena uzdevumu grūtības pakāpei šādā gadījumā būtu jāatbilst pirmās svešvalodas līmenim Eiropas bakalaureāta programmā.

Kopš 2005. gada ir pakāpeniski pieaudzis to skolēnu skaits, kas izvēlas kārtot dzimtās valodas eksāmenu, beidzot vidusskolu. 2014. gadā jau 1500 vidusskolnieki izdarīja šādu izvēli. 2015.gadā eksāmenu būs iespējams kārtot vienā no 16 valodām: latviešu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, holandiešu, igauņu, somu, grieķu, ungāru, lietuviešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku un zviedru. Šīs valodas nav iekļautas vispārējā Īrijā vidusskolu mācību programmā, tādēļ, gatavojoties eksāmenam, nepieciešams izmantot alternatīvas mācību metodes.

Vēstniecības vēlas uzsvērt vietējo kopienu veidoto nedēļas nogales skolu nozīmi dzimtās valodas mācīšanā un saglabāšanā. Nodarbības parasti tiek organizētas brīvdienās, papildus valodas apmācībai tiek mācīti arī citi priekšmeti, piemēram, vēsture un ģeogrāfija. Nedēļas nogales skolās iegūtās zināšanas ir liels atbalsts valodas prasmju veidošanā un uzturēšanā. Bez tam, šīs skolas veicina sabiedrības integrāciju un piedalās dažādos sadarbības projektos.

Diemžēl nedēļas nogales skolu darbs atbilst pamatskolas līmenim. Līdz ar to būtu ārkārtīgi svarīgi atrast risinājumu minēto valodu iekļaušanai vidusskolas līmeņa mācību programmās. Šajā jomā pastāv jaunas iespējas, piemēram, īsu dzimtās valodas kursu iekļaušana pamatskolu programmā.

Viens no vērā ņemamiem projektiem šajā jomā ir Valodas iniciatīva skolēniem, kuri beiguši pamatskolu (The Post Primary Lanfuafe Initiative), ar mērķi Īrijas vispārējās izglītības sistēmas ietvaros saglabāt un attīstīt jauniešu dzimtās un svešvalodu prasmes. Minētā iniciatīvas grupa sadarbojas ar vēstniecībām, kas pārstāv Īrijā plaši lietotu valodu kopienas. Sadarbības nolūks ir izveidot jaunus valodu kursus, ko varētu iekļaut 12-15 gadus vecu skolēnu mācību programmā (Junior Cycle Student Award).

 

Papildus informācija:
The International Mother Language Day – http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-mother-language-day-2015

Message from Message from Ms Irina Bokova, Director-General of UNESCO on the occasion of International Mother Language Day – http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002316/231624E.pdf

State Examinations Commission – Non-Curricular EU Language Subjects
https://www.examinations.ie/index.php?l=en&mc=ex&sc=eu

Leaving Certificate 2015 timetable
https://www.examinations.ie/exam/Leaving_Certificate_Examination_Leaving_Certificate_Applied_Timetable_2015.pdf

Preses kontaktiem:
Latvijas Republikas vēstniecība Īrijā
92 St Stephens Green, Dublin 2, Ireland
Telefons: (353) 1 478 0161
Fakss: (353) 1 478 0162
E-pasts: embassy.ireland@mfa.gov.lv

Pin It on Pinterest