Patiesība nāk gaismā, pierādot faktus

Šodien aprit tieši gads, kopš noslēdzās grandiozie Eiropas Latviešu Kultūras svētki, kuri notika 2019. gadā, no 13. jūnija līdz 16. jūnijam, Īrijā, Dublinā. Tie pulcināja teju 1000 dalībnieku – dejotājus, dziedātājus, folkloras grupas, tirgotājus un latvisku ēdienu gatavotājus no 18 valstīm. Svētki notika, pateicoties dalībnieku lielajai atsaucībai, sadarbībai ar vietējo pašvaldību, Temple Bar company (TBC), Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA), Latvijas Republikas Kultūras ministriju, Amerikas latviešu apvienību (ALA) un Latvijas Republikas vēstniecību Īrijā.

2019. gada 8. martā starp Biedrību “Eiropas Latviešu apvienība”, turpmāk tekstā – ELA un Biedrību “Latviešu biedrība Īrijā”, turpmāk tekstā – LBĪ, tika noslēgts Sadarbības līgums  Latvijas valsts Simtgades programmas ietvaros nodrošināt Eiropas Latviešu kultūras svētku II, turpmāk tekstā – ELKS II, rīkošanu 2019. gada 13.-16. jūnijā Dublinā, Īrijā. Ar šo līgumu LBĪ apņēmās nodrošināt ELKS II rīkošanu, savukārt ELA apņēmās piešķirt līdzfinansējumu no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalsta programmas Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs EUR 43 450 apmērā, ELKS II rīkošanai.

Ņemot vērā, ka LBĪ bija saņēmusi publiski paustus norādījumus par iespējamu neatbilstošu līdzfinansējuma līdzekļu izlietojumu, kas piešķirts saistībā ar ELKS II organizēšanu un norisi, LBĪ vērsās Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, turpmāk tekstā – Kultūras ministrija, un informēja par LBĪ rīcībā esošo informāciju. Tikšanās laikā Kultūras ministrijas pārstāvji informēja LBĪ, ka, lai saņemtu Kultūras ministrijas atbalsta programmas Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs piešķirto finansējumu, LBĪ   nepastarpināti var noslēgt līgumu ar ārvalstu latviešu organizācijas “Pasaules brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību, turpmāk tekstā – PBLA, kura ir tiešais iepirkuma partneris Kultūras ministrijas līdzfinansējuma programmā diasporas organizācijām pasaulē , tai skaitā tiesīga nodot līdzfinansējuma līdzekļus LBĪ ELKS II rīkošanai.

Ņemot vērā iegūto informāciju un, lai izvairītos no potenciālām problēmām ELKS II organizēšanā un novērstu līdzfinansējuma prettiesisku izlietošanu, 2019.gada 17.maijā LBĪ noslēdza Sadarbības līgumu ar PBLA par ELKS II rīkošanu un līdzfinansējuma saņemšanu.

Ņemot vērā, ka plānotā Latvijas dalība 2019. gada vasaras Smithsonian Folklife Festival, Amerikas latviešu apvienības  un Latvijas Republikas vēstniecības Vašingtonā, ASV izkārtojumā, tika atcelta, pēc PBLA lūguma, kas nosūtīts 2019.gada 5. aprīļa vēstulē Kultūras ministrijai, ELKS organizēšanai tika piešķirts papildu finansējums EUR 20 000 apmērā.

Pēc ELKS II norises LBĪ informēja ELA biedru organizācijas par ELKS II norisi, organizēšanu un finansējuma aspektiem, kā arī pievienoja informatīvajai vēstulei tāmi, kurā atspoguļots piešķirtā finansējuma izlietojums un papildus biedru pašu sniegtais ieguldījums ELKS II organizēšanā.

Atbildot uz LBĪ nosūtīto informatīvo vēstuli, kā arī pievienoto tāmi par finansējuma izlietojumu, 2019.gada 10. oktobrī LBĪ un visas pārējās ELA biedru organizācijas, saņēma ELA elektroniskā pasta vēstuli, kurā pausts vispārīgs ELA viedoklis par ELKS I un ELKS II organizēšanu. Papildus šajā vēstulē ELA izteikusi nepamatotus apgalvojumus par to, ka LBĪ ir sniegusi nepilnīgu finanšu atskaiti, attiecīgi nenodrošinot pārskatāmību par izlietotajiem finanšu līdzekļiem. Šādi pat nepamatoti un nepatiesi apgalvojumi 2019.gada 11. oktobrī tika publicēti portālā www.baltic-ireland.ie. Reaģējot uz publicēto informāciju, LBĪ nosūtīja vēstuli norādītā portāla žurnālistei (kura ir arī ELA vadības pieaicinātā, nevis biedru organizāciju vēlētā, pārstāve) Sandrai Bondarevskai, kura bija publicējusi šo rakstu, ar skaidrojumu par atbilstošu un korektu LBĪ rīcību un finanšu izlietojumu ELKS II organizēšanā un lūdza žurnālisti publicēt atsaukumu rakstam, kura saturā ir nepatiesi apgalvojumi, kā arī ietvert atsaukumā publisku atvainošanos, taču, diemžēl, šāds atsaukums netika publicēts. Turklāt, 2019. gada 29. novembrī minētais portāls atkārtoti publicēja rakstu par no LBĪ saņemto pretenziju un atkārtoti tikai apstiprinot savu pirmajā publikācijā pausto nostāju.

Ņemot vērā notikumu norisi, LBĪ vērsās PBLA ar lūgumu rakstiski apstiprināt pilnvērtīgas atskaites iesniegšanu par Kultūras ministrijas piešķirto līdzekļu izlietošanu. Atsaucoties uz LBĪ lūgumu, PBLA 2020. gada 16. martā nosūtīja LBĪ atskaiti par valsts līdzekļu korektu izlietojumu visiem PBLA administrētiem kultūras projektiem 2019. gadā, tai skaitā ELKS II, kura tika apstiprināta Kultūras ministrijas 2020. gada 12. marta  valsts budžeta līdzekļu izvērtēšanas komisijā.

Latviešu biedrība Īrijā uzskata par nepieņemamu un vērtē kā juridiski nekorektu  ELA un tai piesaistītā medija neētisko rīcību un nevēlēšanos uzņemties atbildību par nepatiesiem pārmetumiem savai biedru organizācijai. Šāda sadarbība un ELA neētiskā un prettiesiskā rīcība, izsakot nepamatotus un nepārbaudītus apgalvojumus, rada pamatotas šaubas par iespējamu kvalitatīvu un tiesisku sadarbību nākotnē starp ELA un biedru organizācijām.  

Prasība par publisku apvainojumu atsaukšanu un atvainošanos par neslavas celšanu paliek spēkā.

LBĪ ELKS rīcības komiteja

Pielikumā pievienota 2020. gada 16. marta Kultūras ministrijas vēstule PBLA par 2019. gada projektu atskaišu apstiprināšanu.  

Pin It on Pinterest