Īrijas diasporas medijam “Baltic-Ireland” liek atsaukt nepatiesas ziņas.

Īrijas diasporas portālam “Baltic-Ireland”, kuru pastarpināti finansē Latvijas nodokļu maksātāji, liek atsaukt nepamatotus apgalvojumus par nepilnībām II Eiropas Latviešu kultūras svētku (ELKS) rīkošanā. Rīcības komiteja un tās sadarbības partneri uzskata medija rīcību par neētisku un apzināti diskreditējošu, pieprasot portāla žurnālistes Sandras Bondarevskas  publisku atvainošanos. 

Portāla “www.baltic-ireland.ie”, turpmāk tekstā – “Portāls”, žurnāliste Sandra Bondarevska 2019. gada 11. oktobrī publicējusi Portālā rakstu ”Atskats uz notikušajiem ELKS un to turpmāko plānošanu”, turpmāk tekstā – “Raksts”, kurā žurnāliste izteikusi apgalvojumus, ka Eiropas Latviešu apvienības, turpmāk tekstā – “ELA” ziņojumā uzrādītā nepilnīgā atskaite nozīmē, ka nevienai no pārskata pozīcijām ELA nav iesniegti izdevumus apliecinoši dokumenti. Šī ziņa sasniedza ne tikai portāla lasītājus, bet arī interesentus Facebook, kaitējot LBĪ reputācijai. 

Latviešu biedrība Īrijā, turpmāk tekstā – “LBĪ”, kura rīkoja Rakstā norādītos Eiropas Latviešu kultūras svētkus vēlas norādīt, ka Rakstā minētā informācija ir nepatiesa, kā arī Portāls pirms raksta publicēšanas neveica nekādas darbības, lai noskaidrotu objektīvu, korektu informāciju no pirmavota, uzdodot jautājumus, vai prasot LBĪ viedokli rakstiski vai mutiski, kas norāda uz to, ka Portāla žurnālistes Sandras Bondarevskas mērķis nav bijis publicēt maksimāli precīzu informāciju. 

LBĪ vēlās informēt, ka visus, ar Eiropas Latviešu kultūras svētku rīkošanu saistītos  līdzekļus piesaistīja pamatojoties uz savstarpējo vienošanos ar dažādām organizācijām, kā arī Eiropas Latviešu kultūras svētku dalībniekiem. Atskaites par līdzfinansējuma izlietojumu LBĪ sniedza saskaņā ar noslēgtajās vienošanās paredzēto kārtībā, kā arī Latvijas valsts līdzfinansējuma atskaiti Pasaules Brīvo Latviešu Apvienībai LBĪ sniedza saskaņā ar līgumu nr. 02/DZ2019, 2019. gada 17. maijā. Ņemot vērā, ka starp ELA un LBĪ noslēgtajā līgumā par Eiropas Latviešu kultūras svētku rīkošanu tika noteikts, ka atbildība un pienākums iesniegt atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu tiek nodots LBĪ, tad pēc līguma mērķa izpildes, jeb Eiropas Latviešu kultūras svētku organizēšanas, LBĪ iesniedza visas atskaites līgumā norādītajā apmērā un kārtībā. Papildus, saskaņā ar starp Pasaules Brīvo Latviešu apvienību un LBĪ noslēgto līgumu, LBĪ nosūtīja ELA pēc pasākuma analīzes pārskatu, Latvijas līdzfinansējuma atskaiti, pievienojot visus nepieciešamos finanšu dokumentus, kā arī vispārējo Eiropas Latviešu kultūras svētku paredzēto un ieguldīto finanšu līdzekļu pārskatu.

Portālā publicētais Raksts un tajā norādītā informācija ir pieejams ne tikai Portāla lasītājiem, taču arī tādu sociālo mediju lietotājiem kā “Facebook”, ņemot vērā, ka Raksts ir pārpublicēts arī sociālajos medijos, līdz ar to Rakstā norādītā nepatiesā informācija ir pieejama ļoti plašam lasītāju skaitam. Šāda Raksta publikācija sniedz nepatiesu informāciju plašam personu lokam, kā arī rada kaitējumu LBĪ un citām saistītām organizācijām.

Ņemot vērā iepriekš norādīto, LBĪ pieprasa Portālu un žurnālisti Sandru Bondarevsku nekavējoties atsaukt Rakstu pilnā apmērā, publicējot atsaukumu tikpat plašam lasītāju skaitam kā tika publicēts sākotnējais Raksts, kā arī publiski atvainoties LBĪ par organizācijas nomelnošanu.

Ja Portāls un žurnāliste Sandra Bondarevska vienas nedēļas laikā no šīs pretenzijas saņemšanas dienas nebūs publicējusi iepriekš norādīto atsaukumu, kurā ietverta arī publiska atvainošanās, LBĪ vērsīsies tiesā ar solidāru prasību pret Portālu un žurnālisti Sandru Bondarevsku, saskaņā ar starptautiskiem un nacionāliem tiesību aktiem, tiesību aktos noteiktajā kārtībā, pieprasot nepatiesas informācijas atsaukšanu, kā arī kompensāciju par radīto kaitējumu un tiesāšanās izdevumu segšanu. 

Latviešu biedrības Īrijā Eiropas latviešu kultūras svētku rīcības komiteja:

Inguna Grietiņa-Dārziņa, Liene Eškina, Laura Zemvalde, Santa Siliņa, Inga Zvirgzdiņa, Indra Jākobsone, Ruta Čepule, Ieva Reine, Rolands Kokins, Juris Eksts, Kaspar Bergshtein.  

Pin It on Pinterest